Štatút mediačného centra

podľa ustanovení § 11 ods. 2 v spojení s ustanovením § 12 zákona č. 420/2004 Zz o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cl. I
Zriaďovateľ
1. Zriaďovateľom mediačného centra je Občianske združenie Mediálne centrum MAGNOLIA , evidované v registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združených občanov, IČO 50382055 (ďalej len "zriaďovateľ") zriaďuje v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mediačné centrum. Sídlo zriaďovateľa: Pod Lipovým 29, 841 07 Bratislava.
2. Zriaďovateľ môže zriadiť aj pobočky mediálneho centra mimo jeho sídla.
3. Zriaďovateľ môže okrem štatútu vydávať aj interné predpisy mediálneho centra, ktoré slúžia na zabezpečenie činnosti mediálneho centra a sú povinné pre všetkých sprostredkovateľov zapísaných v zozname mediátorov mediálneho centra.
4. Mediálne centrum sa zriaďuje na dobu neurčitú.
5. Mediačné centrum nemá právnu subjektivitu.
6. Mediačné centrum je právnická osoba vykonávajúca činnosť podľa § 11 ods. 2 zákona č. 420/2004 Z. z., O mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Medičné centrum zriadilo webovú adresu na adrese www.mediacnecentrummagnolia.sk

Cl. II
Názov a sídlo mediálneho centra
1. Názov mediálneho centra je: Mediačné centrum MAGNÓLIA . Skrátená verzia je : MC MAGNÓLIA .
2. Sídlom mediálneho centra je : Pod Lipovým 29, 841 07 Bratislava.
3. Mediačné konanie musí byť vykonávané predovšetkým v sídle kancelárie mediačného centra, v sídle mediátora zapísaného v zozname mediátorov, v kancelárii mediátora zapísaného v mediačnom centre alebo na inom mieste dohodnutom ako miesto výkonu mediačnej činnosti mediačným centrom alebo mediátorom mediačného centra.

Čl. III
Účel a zameranie mediačného centra
1. Mediačné centrum združuje profesionálnych mediátorov, vytvára podmienky pre ich ďalší profesionálny rozvoj a sporiacim sa stranám ponúka možnosť riešenia ich sporov formou mediácie, prostredníctvom profesionálnych mediátorov pôsobiacich v mediačnom centre a spolupracujúcich osôb. Mediačné centrum propaguje mimosúdne riešenie sporov mediáciou.
2. Mediátori mediačného centra napomáhajú riešeniu konfliktov v oblasti:
a. občianskoprávnych vzťahov najmä pri riešení sporov pri uplatňovaní vlastníckych a spoluvlastníckych práv, susedských sporoch, uplatňovaní práv zo zodpovednosti za škodu, dedičských práv, záväzkových práv, napr. z darovania, práv z pôžičky a výpožičky, nájomného vzťahu a podnájmu, ako aj nárokov vzniknutých pri porušení ochrany osobnosti, a pod.,
b. obchodných záväzkových vzťahov, najmä pri riešení sporov medzi spoločníkmi obchodných spoločností, prípadne členmi družstva, pri sporoch medzi podnikateľmi vznikajúcich pri uplatňovaní záložných práv, zmluvnej pokuty, ručenia, odstúpenia od zmluvy, omeškania, pri aplikácii kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní a pod.,
c. pracovnoprávnych vzťahov, najmä na riešenie sporov vznikajúcich pri aplikácii ustanovení Zákonníka práce, kolektívnych zmlúv, konfliktov najmä na pracovisku, predpisov sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia,
d. rodinnoprávnych vzťahov, najmä pri riešení sporov vznikajúcich medzi rodičmi maloletých detí ohľadne výživného a úpravy stretávania sa s deťmi pri zverení detí do výchovy jedného z rodičov, dohadovanie podmienok striedavej starostlivosti a pod.,
e. cezhraničných sporov, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov okrem tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa tento právny vzťah podľa osobitných predpisov spravuje, nakladať,
f. školská mediácia – urovnávanie sporov v školskom prostredí. Ide najmä o spory medzi školou a žiakom, medzi školou a rodičmi, medzi žiakmi navzájom, medzi riaditeľom a pedagógom alebo medzi pedagógmi navzájom. Mediáciu je tiež možné vykonávať pri sporoch školy s inou inštitúciou,
g. spotrebiteľské spory ako alternatívne riešenie,
h. iné spory – po posúdení sporu ( konfliktu ) je možné poskytnúť mediáciu podľa požiadaviek žiadateľa za predpokladu, že existuje zámer uzatvoriť dohodu sporových strán.
3. Mediačné centrum rieši spotrebiteľské spory, t.j. spory vyplývajúce zo spotrebiteľských zmlúv alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou. Mediačné centrum rieši spotrebiteľské spory v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2, písm. c) zákona o mediácii a to bez obmedzenia právneho dôvodu ich vzniku. Mediačné centrum každý rok vypracuje a zverejní správu za kalendárny rok najneskôr do 31. Marca nasledujúceho kalendárneho roka v zmysle zákona.
4. Pri realizácii mediačnej činnosti spolupracuje mediačné centrum najmä:
a) so súdmi v prípadoch, keď súdy odporúčajú stranám sporu riešiť spor mediáciou a pri uzatváraní súdnych zmierov,
b) s právnickými a fyzickými osobami ako stranami zúčastnenými na mediácii, pokiaľ si tieto strany zvolia mediačné centrum na riešenie svojich sporov,
c) s odborníkmi, ktorí môžu prispieť k efektívnemu riešeniu konfliktov mimosúdnou cestou,
d) s notármi a rozhodcovskými súdmi, v prípade potreby zabezpečenia vykonateľnosti mediačných dohôd,
e) s Ministerstvom spravodlivosti SR a so záujmovými združeniami mediátorov pri akciách zameraných na propagáciu mediácie a ďalšie vzdelávanie v oblasti mediácie,
f) s občianskymi združeniami, ktoré združujú mediátorov,
g) s mestami a obcami Slovenskej republiky,
h) s materskými školami, základnými školami a strednými školami pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.
5. Mediačné centrum organizuje školenia alebo odborné semináre v oblasti mediácie alebo ostatných alternatívnych foriem riešenia sporov a konfliktov, a to aj pre osoby nezapísané v zozname mediátorov.
6. Mediačné centrum aktívne propaguje mediáciu, ako aj iné alternatívne formy riešenia sporov a konfliktov, a informuje širokú verejnosť o výhodách a možnostiach, ktoré mediácia poskytuje.

Čl. IV
Organizačná štruktúra
1. Organizačnú štruktúru mediačného centra tvorí:

1. výkonný orgán mediačného centra, ktorým je riaditeľ mediačného centra (ďalej len „riaditeľ“),
Riaditeľa vymenúva a odvoláva zriaďovateľ. Riaditeľ musí byť pred dňom menovania do funkcie riaditeľa zriaďovateľom zapísaný v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Riaditeľ zodpovedá za mediačné centrum, t. j. riadi ho a zastupuje, koná zaň, koordinuje činnosti mediátorov a zabezpečuje:
a) úlohy vyplývajúce zo štatútu a interných predpisov mediačného centra zostavených zriaďovateľom,
b) úlohy spojené so zameraním mediačného centra a
c) úlohy vyplývajúce z dohôd s mediátormi a zo zmluvných vzťahov s účastníkmi mediačného konania alebo tretích strán.

Riaditeľ podpisuje za mediačné centrum tak, že k písanému alebo tlačenému názvu mediačného centra pripojí svoj vlastnoručný podpis a pečiatku mediačného centra.

Prvou riaditeľkou mediačného centra je: JUDr. Ľubica Hofmannová, evidovaná v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod reg. č. 378. Adresa bydliska: Pod Lipovým 29, 841 07 Bratislava.

1.2 poradný orgán mediačného centra je rada mediátorov (ďalej len „Rada mediátorov“. Radu mediátorov tvoria všetci mediátori zapísaní v zozname mediátorov mediačného centra.

2. Podrobný popis činností a kompetencií riaditeľa mediačného centra a Rady mediátorov upravuje zriaďovateľ interným predpisom.

Čl.V
Osobitné podmienky zapísania mediátora do zoznamu mediátorov mediačného centra

1. Mediačné činnosti vykonávajú v mediačnom centre mediátori, zapísaní v zozname mediátorov mediačného centra (ďalej len „mediátori“). Mediátori vykonávajú svoju činnosť v mediačnom centre na základe dohody o spolupráci vo vlastnom mene a na účet mediačného centra v súlade so štatútom mediačného centra a interným predpisom.
2. Mediátori používajú v písomnej a inej korešpondencii a úkonoch pri svojej činnosti mediátora aj označenie Mediačné centrum MAGNÓLIA alebo skratku MC MAGNÓLIA.
3. Zodpovednosť mediátora za škodu, ktorú spôsobil účastníkom mediácie pri výkone svojej činnosti, je stanovená v súlade s § 4 ods. 1 až 3 zákona č. 420/2004 Z. z., inými právnymi predpismi a ustanoveniami § 415 až 450 Občianskeho zákonníka /zodpovednosť za škodu/.
4. Mediačné centrum zapíše do zoznamu mediátorov mediačného centra uchádzača – fyzickú osobu, ktorá:
a) prejavila záujem o výkon činnosti v mediačnom centre písomnou žiadosťou, b) spĺňa osobitné predpoklady na zápis do zoznamu mediačného centra v rozsahu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 420/2004 Z. z,
c) pristúpila k podmienkam vykonávania mediačnej činnosti stanoveným v štatúte mediačného centra, v interných predpisoch zriaďovateľa a uzavrela zmluvu o spolupráci s mediačným centrom,
d) mediačné centrum zapíše aj špecializáciu mediátora, ak takúto špecializáciu má.
Mediačné centrum si vyhradzuje právo žiadosť uchádzača o zápis do zoznamu mediátorov odmietnuť aj bez uvedenia dôvodu.
5. Mediátor môže požiadať o vyčiarknutie zo zoznamu mediátorov mediačného centra aj bez uvedenia dôvodu.
6. Mediátor môže byť z mediačného centra vylúčený a vymazaný zo zoznamu mediátorov mediačného centra, ak vážnym spôsobom alebo opakovane poruší základné pravidlá činnosti mediačného centra stanovené štatútom, internými predpismi zriaďovateľa, alebo ich bude obchádzať spôsobom, ktorý by mohol mať za následok vznik škody pre mediačné centrum alebo mediátorov. Vylúčenie mediátora z mediačného centra musí byť uskutočnené písomnou formou s uvedením dôvodov a musí byť doručené mediátorovi, ktorého sa vylúčenie týka, na jeho poslednú známu adresu. Za doručenie sa považuje aj neprevzatie zásielky v odbernej lehote.
7. Zriaďovateľ ďalej vyčiarkne zo zoznamu mediátorov mediátora, ktorý:
a) to písomne požiadal,
b) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
d) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
e) bol vymazaný zo zoznamu mediátorov vedenom MS SR inak ako na vlastnú žiadosť,
f) nespĺňa predpoklady na zápis,
g) nevyhovel pri opakovanom preskúšaní alebo preskúšanie v určenom termíne nevykonal.
Mediátor mediačného centra má povinnosť vykonať mediačnú činnosť vtedy, ak ho o to mediačné centrum požiada alebo jeho povinnosť mediovať konkrétny mediačný prípad vyplýva zo zmluvy o spolupráci a mediátorovi vo výkone činnosti nebránia dôvody o zaujatosti so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k osobám.
8. Mediátor môže pre mediačné centrum zabezpečovať klientelu na základe zmluvy medzi mediačným centrom a mediátorom.
9. Mediátor je povinný viesť knihu mediácii a zároveň je povinný zapisovať všetky nim mediované prípady aj do knihy mediácii mediačného centra, ktorá je k dispozícii v kancelárii mediačného centra.
10. Mediátor nemôže byť zapísaný v zozname mediátorov aj iných mediačných centier alebo občianskych združení mediátorov a je povinný dodržiavať štatút mediačného centra a dodržiava interné predpisy mediačného centra, najmä mlčanlivosť a obchodné tajomstvo.

Čl.VI
Povinnosti mediačného centra
1. Mediačné centrum zabezpečuje zverejnenie informácií o mediačnom centre, zoznamu jeho mediátorov a zmien v zozname mediátorov mediačného centra v Zozname mediačných centier Ministerstva spravodlivosti SR, obchodnom vestníku a na webovej stránke mediačného centra.
2. Mediačné centrum zabezpečuje pre mediátorov zapísaných v zozname mediátorov mediačného centra informovanosť verejnosti o poskytovanej službe podľa zákona č. 420/2004 Z.z., propagáciu, osvetovú inú organizačno-technickú a administratívnu podporu. Vykonáva tiež marketingový prieskum, vyhľadáva klientelu, čím vytvára a zlepšuje pre mediátorov mediačného centra príležitosti podnikania.
3. Mediačné centrum vydáva na požiadanie záujemcu o služby mediačného centra úplný platný zoznam mediátorov mediačného centra.

Čl.VII
Pravidlá o odmene mediátora a úhrade nákladov mediačného centra
1. Mediátor má nárok na odmenu za mediovaný prípad po ukončení mediácie, a to pod podmienkou, že strany zúčastnené na mediácii zaplatia zriaďovateľovi dohodnutú odmenu. Odplata mediátora je súčasťou odmeny, ktorú sú strany zúčastnené na mediácii povinné zaplatiť zriaďovateľovi/mediačnému centru podľa cenníka mediačného centra resp. podľa dohody o začatí mediácie.
2. Mediátor má nárok na odmenu vyplatenú stranami zúčastnenými na mediácii krátenú o príspevok na činnosť mediačného centra a hotové náklady, ak mediačnému centru resp. zriaďovateľovi pri konkrétnom prípade vznikli.
3. Na činnosť mediačného centra prispievajú mediátori zapísaní v zozname mediátorov mediačného centra. Výška príspevku na činnosť mediačného centra je dohodnutá v zmluve uzavretej medzi zriaďovateľom a mediátorom.
4. Príjmy a výdavky mediačného centra vedie v účtovníctve zriaďovateľ.
5. Nezaplatené medičné odmeny, náhrady zriaďovateľa vymáha pre mediálne centrum zriaďovateľ.

Cl. VIII
Zánik mediačného centra

Cl. IX
Záverečné ustanovenia
Štatút mediálneho centra nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, nie však skôr ako ministerstvo spravodlivosti SR rozhodne o zapísaní Mediačného centra do registra Mediačných stredísk.

Zoznam mediátorov mediálneho centra MAGNÓLIA
1. Riaditeľka mediálneho centra – JUDr. Ľubica Hofmannová, evidenčné číslo v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR: 378

V Bratislave, 28.07.2016

zriaďovateľ v.r.
Máte záujem využiť naše služby? Kontaktujte nás
Zostaňte s nami v spojení aj na sociálnych sieťach