Školská mediácia

Školská, rovesnícka mediácia (peer mediácia) je mediáciou, kde treťou stranou je rovesník, žiak, ktorý pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej neutrálnej strany. Peer (z angl. rovesník) mediátor uľahčuje a štrukturuje proces riešenia problémov posilňovaním diskutujúcich žiakov, aby vyjednávali o svojich záujmoch korektným spôsobom a urobili spolu dohodu o tom, ako vyriešia svoj konflikt. Školská mediácia sa najčastejšie využíva pri nasledovných typoch problémov: ohováranie, slovné hádky, obťažovanie, správanie v triede, žiarlivosť, bitka alebo očakávaná bitka, vniknutie do súkromia, medziskupinové konflikty.

Cieľom peer mediácie, čiže rovesníckeho riešenia konfliktov na škole je okrem iného, aby poklesol počet konfliktov riešených agresivitou a učitelia sa nemuseli tak často zaoberať a vyrovnávať spormi so žiakmi.

Ďalším dôvodom rozširovania rovesníckeho riešenia konfliktov na školách je presvedčenie, že ak žiaci a študenti prevezmú zodpovednosť za riešenie svojich konfliktov a naučia sa zručnostiam, ktoré smerujú k ich efektívnemu riešeniu, pomôže to pri posilňovaní demokratického spôsobu myslenia a zrelšom spôsobe budovania vzťahov.

Myšlienka rovesníckeho riešenia konfliktov pochádza z USA, kde v 60. a 70. rokoch vznikali prvé projekty na vzdelávanie proti násiliu reagujúce na rastúce etnické a sociálne napätie. V 80. rokoch bolo v USA už niekoľko aktívnych organizácii a centier, ktoré podporovali na školách programy riešenia konfliktov pre žiakov a učiteľov. Alternatívne riešenie konfliktov sa stalo súčasťou vzdelávania a neskôr – vrátane mediácie - bolo integrované do oficiálneho rozvrhu škôl. Podobné programy sa realizovali aj v iných krajinách, napr. Izraeli, Holandsku, Anglicku, Kanade... (Bednařík, 2001)
Máte záujem využiť naše služby? Kontaktujte nás
Zostaňte s nami v spojení aj na sociálnych sieťach