Etický kódex mediačného centra

Etický kódex mediátora
Preambula Etický kódex mediátora (ďalej len "kódex") stanovuje požiadavky kladené na profesionálneho a morálneho kreditu vykonávateľa mediácie ako jedného z najvýkonnejších alternatívnych prostriedkov na riešenie konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu alebo konfliktu zapísaného v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, pomáha tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jeho potvrdenie formou mimosúdnej dohody.

Článok 1 – Obmedzenie mediátora
Pred začiatkom procesu mediácie je potrebné poučiť strany o:
 • dobrovoľnosti ich účasti,
 • možnosti v každej fáze mediácie prerušiť, resp. ukončiť
 • skutočnosti, že konečná riešenie spočíva v slobodnej vôle zúčastnených strán,
 • odplatnosti služieb mediátora na základe dohody,
 • úlohe mediátora, ktorý nespočíva v rozhodnutí, ale v riadení procesu, ktorý by mal dospieť k uzatvoreniu dohody,
 • o dôvernosti celého procesu.

Článok 2 – Vedenie procesu mediácie
Procesy mediácie spočívajú na nasledujúcich zásadách, ktorými sa mediátor riadi:
 • nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, alebo za účasti svojich právnych zástupcov, prípadne s každou stranou zvlášť,
 • vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie sporu,
 • koncipuje návrh mediálnej dohody, ak táto úloha neprevzali samotné strany sporu,
 • zvažuje svoje zásahy v každej fáze procesu mediácie,
 • je nestranný a objektívny, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky,
 • vytvára pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dôvery,
 • v prípade, že rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase dotknutej strany,
 • mediátor zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii od sporových strán s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje.

Článok 3 – Vzájomné vzťahy medzi mediátormi
Mediátor:
 • nevstupuje do mediovaného sporu a nezasahuje do sporu mediovaného iným mediátorom,
 • verejne neprejavuje kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom a voči dohodám iných mediátorov.

Článok 4 – Záväzky mediátora k profesii
Mediátor:
 • sa pri prezentácii a získavaní klientov zachováva primeranosť a musí vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora,
 • sa priebežne vzdeláva a skvalitňuje svoje mediálne zručnosti,
 • alebo ak je jeho praktická skúsenosť alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom,
 • môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesijných združení, sprostredkovateľov zameraných na zlepšenie mediátorských prác a zlepšovanie výsledkov mediácie, jej propagácie medzi laickou verejnosťou.
Máte záujem využiť naše služby? Kontaktujte nás
Zostaňte s nami v spojení aj na sociálnych sieťach