Mediačné centrum MAGNOLIA

Mediačné centrum MAGNÓLIA založené Občianskym združením Mediálne centrum MAGNOLIA vzniklo v roku 2016 ako nástupca mediálneho centra MAGNOLIA založeného obchodnou spoločnosťou MAGNOLIA REAL sro v roku 2015.

Mediacentrum založila JUDr. Ľubica Hofmannová právnička, mediátorka, ktorá je od roku 2009 sprostredkovateľom, zapísaná v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR: 378. Je riaditeľkou a odbornou garanciou Mediačného centra. JUDr. Ľubica Hofmanová je členkou Komory mediátorov Slovenska od 31.3.2014. Od apríla 2016 pôsobí v Advokátskej kancelárii JUDr. Michala Hargaša ako advokátsky koncipient. Každý rok sa zúčastňuje odborného seminára ako súčasť ďalšieho vzdelávania podľa § 10a ods. 1 zákona č. 420/2004 Zz o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V období od 08. – 09.04.2016 sa JUDr. Ľubica Hofmannová zúčastnila medzinárodnej vedeckej konferencie v Modre – Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie.

Od 01.04.2016 Mediálne centrum spolupracuje na projekte na ochranu spotrebiteľov, ktorého predmetom je Poradenstvo a alternatívna riešenie spotrebiteľských sporov.

JUDr. Ľubica Hofmannová spolupracuje už viac ako 3 roky so združením slovenských spotrebiteľov, ktoré sa snažia pomôcť občanom pri riešení ich spotrebiteľských prípadov. Výšky 10 rokov JUDr. Hofmannová pôsobila v samospráve, kde vykonávala bezplatné právne poradenstvo pre občanov a následne zriadila Združenie sociálneho právneho poradenstva pre každého . Za túto dlhú dobu navštívili poradenstvo viac ako 7 000 občanov.

Mediačné centrum združuje profesionálnych mediátorov a spolupracujúcich odborníkov, ktorí dlhodobo riešia problematiku riešenia sporných konfliktov v rôznych oblastiach. Mediačné centrum sa snaží, aby klienti odchádzali spokojný.

LEN Dohoda a Rešpekt ma šancu na úspech . Zásady práce mediátora sú spracované v Etickom kódexe, ktorý nájdete na našej stránke. Mediálne konania prebiehajú v našich priestoroch podľa potrieb a želaní klientov aj v iných vhodných priestoroch. Sme veľmi radi, že sú klienti spokojní s našimi službami, čo vidíme na nových a nových prípadoch.

Ďakujeme

Mediačné centrum MAGNÓLIA je zapísané v registri mediálnych centier na Ministerstve spravodlivosti.

Mediačné centrum MAGNÓLIA zriadené zriaďovateľom –
občianske združenie mediálnych centier MAGNOLIA so sídlom Pod lipovými 29, 841 07 Bratislava, IČO: 50382055.

JUDr. Ľubica Hofmannová, mediátor, evidenčné číslo 378,
tel.číslo: 0918 587 571
e-mail: hofmannovasak@gmail.com, benko2002@gmail.com
facebook: facebook.com/mediacnecentrum.magnolia
Mgr. Jana Bednárová, evidenčné číslo v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR: 1059
tel.číslo 0911 151 515
e-mail: hofmannovasak@gmail.com, benko2002@gmail.com
facebook: facebook.com/mediacnecentrum.magnolia

Mediačné centrum MAGNÓLIA rieši všetky spotrebiteľské spory v zmysle zákona.
Právne predpisy, podľa ktorých postupujú mediátori:
Zákon č. 420/2004 Z. z .
o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z., Zákon č. 141/2010 Z. z. a zákona č. 332/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, odkaz tu ,
Štatút mediálneho centra MAGNÓLIA, podľa ustanovení § 11 ods. 2 v spojení s ustanovením § 12 zákona č. 420/2004 Zz o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znp,
sadzobník poplatkov,
Zákon č. 40/1964 Zz v znení neskorších predpisov Občiansky zákonník,
Zákon č. 161/2015 Zz Civilný mimosporový poriadok,
Zákon č. 160/2015 Zz Civilný sporový poriadok,
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
Etický kódex mediátora
a ostatné právne predpisy.

Jazyk, v ktorom je možné viesť mediáciu a urobiť podanie: Slovenský jazyk.
Mediácia bude riešená v zmysle zákona č. 420/2004 o mediácii v znení neskorších predpisov.
Priemerná dĺžka riešenia mediácie spotrebiteľského sporu predstavuje 5 sedení za 45 minút.
Mediátor pri každej mediácii vysvetľuje závažnosť mediácie podľa zákona o mediácii.
Máte záujem využiť naše služby? Kontaktujte nás
Zostaňte s nami v spojení aj na sociálnych sieťach