Základný prehľad


V zmysle prijatého a schváleného Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ARS) bolo Združeniu sociálno – právne poradenstvo pre každého rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR č. 13762/2018-3030-21322 zo 16. apríla 2018 schválené ako oprávnený subjekt alternatívneho riešenia sporov (ARS). Dátumom zaradenia medzi subjekty ARS je 07.05.2018. Z dôvodu COVID 19 sme museli ukončiť našu činnosť a k 31.07.2020 sme požiadali o VÝMAZ z registra ARS. Týmto ukončujeme našu činnosť v roku 2020.


Názov subjektu

Združenie sociálno-právne poradenstvo pre každého

Sídlo

Pod Lipovým 29, 841 07  Bratislava

Adresa na doručovanie

Pod Lipovým 29, 841 07  Bratislava

Elektronická adresa

hofmannovasak@gmail.com

Telefonický kontakt

0918587571

IČO

42357926

Štatutárny orgán

predsedníčka a štatutárna zástupkyňa

JUDr. Ľubica Hofmannová

Bankové spojenie

IBAN SK73 0200 0000 0035 6130 1253

Druh žiadateľa

právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa

Adresa webového sídla

www.mediacnecentrummagnolia.sk

Adresa na podávanie elektronických podnetov

Druhy spotrebiteľských sporov, ktoré bude žiadateľ riešiť

žiadateľ bude riešiť všetky druhy sporov s výnimkou sporov a podnetov:

-          z oblasti organizovaných zájazdov a dovolenkových služieb

-          z oblasti služieb leteckých dopravných služieb

-          z oblasti ochrany práv cestujúcich v námornej doprave

-          podnetov z internetového obchodu, pri predaji tovarov a služieb cez internet

z oblasti ochrany práv pri poskytovaní finančných služieb

Fyzické osoby, ktoré budú riešiť spory v mene žiadateľa

Meno, priezvisko, titul

JUDr. Ľubica Hofmannová

Meno, priezvisko, titul

JUDr. Renáta Bolgačová

Právne predpisy, podľa ktorých Združenie SPPPK postupuje pri riešení sporov

Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení zmien a dodatkov
  • Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení

Možnosti riešenia spotrebiteľských sporov:
1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie ARS (ďalej len „návrh“) subjektu ARS Združenie SPPPK, ak predávajúci na žiadosť, reklamáciu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
3. Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný subjekt ARS SPPPK, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní, o riešenie formou ARS môže spotrebiteľ požiadať po tom, ako uskutoční s predávajúcim komunikáciu vo veci nápravy.

ARS sa nevzťahuje na spory,:
1. v ktorých si uplatňuje právo predávajúci voči spotrebiteľovi
2. riešené predávajúcim alebo treťou osobou, ktorá je s predávajúcim v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom právnom vzťahu
3. súvisiace so službami všeobecného záujmu poskytovanými bezodplatne
4. súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
5. súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou

V prípade Vášho záujmu o riešenie sporu cez spotrebiteľské centrum t.j. naše Združenie SPPPK, prosíme o doručenie Návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu na adresu:
Združenie sociálno-právne poradenstvo pre každého, JUDr. Ľubica Hofmannová, Pod Lipovým 29, 841 07 Bratislava 49.

Máte záujem využiť naše služby? Kontaktujte nás
Zostaňte s nami v spojení aj na sociálnych sieťach